Даряването на яйцеклетки е благороден жест, който ражда нов живот

Интервю за "Фрамар"
Д-р Стефан Стефанов, акушер-гинеколог в МЦ КИРМ "Св. Елисавета" Плевен, е завършил висшето си образование по специалност "Медицина" в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Придобил е специалност "Акушерство и гинекология" през 2007 г. Пристига в Плевен преди повече от три години, за да специализира в областта на асистираната репродукция в Медицински център КИРМ "Св. Елисавета". Днес вече е професионалист, който владее всички гинекологични и асистирани техники и бележи отлични резултати.

Д-р Стефанов, в България все по-често се говори за донорство на яйцеклетки, но и много се спекулира с темата. Как е регламентирано то?

В България даряването на яйцеклетки е легално, като то може да бъде от анонимни или родствени дарители. В много страни по света донорството на яйцеклетки е рутинна процедура и ин витро центровете там са разработили специални донорски програми. У нас донорството е регламентирано през 2007 г. с Наредба на Министерство на здравеопазването, но за съжаление много малко се говори за това, а в същото време много жени се нуждаят от донорски яйцеклетки, които да им осигурят единствения шанс да имат деца.

Кои жени се нуждаят от донорски яйцеклетки?

Това са жени, които са родени с яйчникови малформации и не могат да продуцират яйцеклетки. Други са раково болни жени, при които са премахнати яйчниците или те не могат да произвеждат качествени яйцеклетки в резултат на проведена химио- или лъчетерапия. Има жени, които преждевременно навлизат в менопауза или такива с наследствени заболявания, които биха могли да се предадат на техните деца. Не са малко и жените с лош отговор на хормонална стимулация, които продуцират малко на брой яйцеклетки или са в твърде напреднала възраст, но не трябва да се забравя, че горна възрастова граница за провеждане на ин витро процедура с донорски яйцеклетки, съгласно измененията на Наредба 28, обнародвани в Държавен вестник, бр. 58, от 29 юли 2011 г., е 51 години.

Кой прави подбора на донорите на яйцеклетки?

Донорите на яйцеклетки се подбират изключително внимателно по критерии, заложени в Наредба 28 и направените в нея изменения (ДВ, бр. 58, 29.07. 2011 г.) и под контрола на Изпълнителната агенция по трансплантация от лекари-специалисти - акушер-гинеколозите в МЦ КИРМ Плевен. Всеки потенциален донор подробно е информиран от специалист от МЦ КИРМ Плевен за процедурата по даряване. При кандидатстване за донорство на яйцеклетки, се извършва пълен набор от гинекологични, хормонални, серологични и генетични изследвания на жената, кандидат за донор, съгласно Програмата на МЦ КИРМ Плевен. Забранено е разкриването на самоличността на анонимните донори на яйцеклетки или разгласяването на информация, която би могла да доведе до идентифицирането им от реципиентите или трети лица.

На какви изисквания трябва да отговарят кандидатите за донори на яйцеклетки?

Жената, която иска да стане донор на яйцеклетки трябва да е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване. Да е информирана за рисковете, които поема. Да е дала писмено съгласие, заверено от нотариус. Да е физически и психически здрава. Да има поне едно живородено дете.

Получават ли донорките нещо срещу дарените яйцеклетки?

Не е разрешено комерсиализирането на донорството на яйцеклетки. Разрешава се единствено на донорката на яйцеклетки да се възстановяват направени разходи - за ползване на транспорт, причиняване на временна неработоспособност, болка или дискомфорт, за специфични пропуснати ползи - загуба на време, на дневни приходи и др., в разумни размери, свързани с акта на даряване. В МЦ КИРМ Плевен възстановяването на направените разходи от донора може да достигне до 2000 лв.

Тромава ли е процедурата по даряване на яйцеклетки?

Донорската програма на яйцеклетки в МЦ КИРМ е отлично организирана, така че жената-донорка да бъде максимално улеснена в процеса на даряване, освен това, тя получава безплатно широк пакет от изследвания и консултации, важни не само за нейните репродуктивни функции, но и за здравето й като цяло. Обезщетението в размер до 2000 хиляди лева разумно покрива всички неудобства, свързани с евентуални отсъствия от работа. Всяка жена, готова да дари яйцеклетки в МЦ КИРМ Плевен, може да получи подробна информация и отговор на всички вълнуващи я въпроси, лично от мен, както и от всеки един от нашите акушер-гинеколози.

Национален здравен портал "Фрамар"